โรงเรียนอนุบาลทับกวาง ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : เรียนดี มีคุณธรรม เลิศล้ำเทคโนโลยี มีวิถีชีวิตพอเพียง
ผลงานครูและนักเรียน ผลงานครู ผลงานนักเรียน
ติดต่อสอบถามได้ที่
ข้อมูลบุคลากร
ระดับก่อนประถมศึกษา ครูประจำชั้นเรียน
ชั้นอนุบาลปีที่ ๑/๑ นางเกื้อกาญจน์ บุญขำ
ชั้นอนุบาลปีที่ ๑/๒ นางพิสมัย สรั่งบิน
ชั้นอนุบาลปีที่ ๒/๑ นางจิรฐา โต๊ะกลม
ชั้นอนุบาลปีที่ ๒/๒ นางณัฐชา ระย้า
นางเสาวนีย์ แดงประเสริฐ
ระดับประถมศึกษา ครูประจำชั้นเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑/๑ นางเยาวเรศ คำภีร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑/๒ นางสมจิตร ครุฑสุวรรณ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒/๑ ว่าที่ ร.ต.หญิงสุทธาอร แผนบ้านสร้าง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒/๒ นางสาววันทนีย์ หวังศิริ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓/๑ นางกชพร ศรียาภัย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓/๒ นางบุศยา ไวพยาบาล
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔/๑ นางมยุรี จามรวรรณ์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔/๒ นางวิรัลพัชร์ แป้นเชื้อ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๑ นางพัชรี หุ่นเจริญ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๒ นางสาววิจิตรา นพรัตน์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๑ นางชญาดา ศรีถาพร
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๒ นางวาสนา เฉลยวิมาน
ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ ครูพิเศษประจำชั้นเรียน
นายวีระ แต้ภักดี
นางสาวอุไรวรรณ แสงอาทิตย์
นางสาวเพชรา ทัดสาลี
สิบโทจเด็จ แสงคล้อย
นางสาวรุ่งทิวา พงษ์อยู่
นางรุ่งรัตน์ คงมั่น
ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ครูพิเศษ
นายสราญ โพธินุช
นางปัฐมรัตน์ อุปจันแพงวงศ์
นางสุนีย์ พัฒนจันทร์
นางสุมาลี ภู่ธงแก้ว
นางรุ่งรัตน์ คงมั่น
นายพิทักษ์ ชุ่มชื่น
นายปัญญา รอดคำ
ระดับมัธยมศึกษา ครูประจำชั้นเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๑ นางณิชนันท์ วงแวง
นางสาวรัชนี นวลสุวรรณ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๒ นางอัมพร จันทร์มณี
นางสาวกฤตษกร กองมิตรชัย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๑ นางพรรณี สุวรรณวิชนีย์
นางสาวศิริ กลับสงวน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๒ นางยุภาพร ด้วงโต๊ด
นายพิชัย จำนงค์หมู่
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๓ นางสุพัตรา ศรีจันทร์
นางสาวณัฐธิดา ภูมลา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๑ นางสุนทรี คู่จันทึก
นายประดิษฐ์ สง่างาม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๒ นางสาวศรัญญา ศรีพัชรรุ่งเรือง
นางสุมาลี ภู่ธงแก้ว
ระดับมัธยมศึกษา ครูพิเศษ
นายมาโนช บุญครอบ
นายปัญญา รอดคำ
นางสุมาลี ภู่ธงแก้ว
โรงเรียนอนุบาลทับกวาง ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : เรียนดี มีคุณธรรม เลิศล้ำเทคโนโลยี มีวิถีชีวิตพอเพียง
นางสัมฤทธิ์ พึ่งบุญ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายสราญ โพธินุช
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
นายมาโนช บุญครอบ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อัตลักษณ์  เอกลักษณ์
คำขวัญ
ปรัชญา

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
โรงเรียนอนุบาลทับกวาง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒
๑๐๔ หมู่ ๙ ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ๑๘๒๖๐
โทรศัพท์ (๐๓๖)๓๕๗๓๙๑
# Copyright Anuban Tubkwang School 2011
Contact to  web master